Registerindsigt

Du har ret til at få oplyst, hvad der er registreret om dig i Personregistret. Du kan få en registerindsigt med det samme på borger.dk

Med dit NemID kan du se registerindsigten med det samme, gemme den som PDF eller vælge at få den sendt til Digital Post (e-Boks).

Oplysninger, som ses i Personregistret, er dels oplysninger fra CPR og dels oplysninger om kirkelige handlinger, registreret af sognet, når den kirkelige handlige handling har fundet sted efter indførelse af den elektroniske registrering (2001-2003).

Kirkelige handlinger fra før sognets overgang til elektronisk registrering er grundregistreret i de oprindelige håndskrevne kirkebøger. Hvis du ønsker registerindsigt for disse handlinger, henviser vi dig til det sogn, hvor den kirkelige handling fandt sted.

I forbindelse med iværksættelse af elektronisk personregistrering er der gennemført en verificering (kontrol af oplysninger om fødselsregistreringssted, navn, slægtskab samt tilføjelse af eventuelle dåbsoplysninger) af personer fødselsregistreret i et sogn efter 1960. For personer, der er døbt, vil oplysning om dåbssted være tilført og blive vist sammen med CPR’s oplysninger om personnummer, navn, medlemskab, slægtskab og civilstand.

Læs mere om oplysninger i CPR her.

For personer, der er fødselsregistreret før 1960, fødselsregistreret på Færøerne eller i udlandet og som er døbt i et sogn i Danmark, sker der ved en attestudstedelse en verificering. En tilsvarende verificering kan ske ved f. eks. sagsbehandling af ansøgning om eksempelvis navneændring.

Du vil efter forudgående aftale have mulighed for at afhente en udskrift fra Personregistrering mod forevisning af billedlegitimation

 

Forklaring til data:

Her kan du læse om oplysningerne i registerindsigten.

Fødsel:

Fødselsregistreringssted:

 • Hvis du er født før 1.januar 1978 er det sognet, hvor fødslen fandt sted (hændelsessognet), men hvis du er født efter 1.januar 1978 er det sognet, i hvilket din mor havde folkeregisteradresse på tidspunktet for fødslen (bopælssognet).
 • Såfremt du er født i Sønderjylland, er det kommunen, i hvilken din mor havde folkeregisteradresse på tidspunktet for fødslen.
 • Hvis dit fødselsregistreringssted eller din fødselsregistreringsmyndighed har ændret navn eller kommunetilhørsforhold, er dette tillige blevet ændret i CPR/Personregistret, således at stednavn og myndighedsnavn fremstår med de aktuelle navne. Dette sker f.eks. ved kommunesammenlægninger og sammenlægninger af sogne.
 • Hvis du er født i udlandet, vil det pågældende land være registreret som fødselsregistreringssted. Oplysningerne vil som oftest være tilført af folkeregistret.
 • For at kunne få disse oplysninger vist på en personattest kræves det, at oplysningerne er verificerede.

Fødested:

 • Oplysninger om fødested vil fremgå, såfremt du er født i Danmark efter 2002.

 

Forældre:

 • Forældreoplysningerne er registreret ved, at der er i forbindelse med fødslen eller ved adoption er knyttet en mor og evt. en far/medmor til barnet via forældrenes personnumre.
 • Myndigheden for fødselsregistreringen eller statsforvaltningen er myndighed for disse oplysninger.
 • For at kunne få disse oplysninger vist på en personattest kræves det, at oplysningerne er verificerede.
 • Er du født i udlandet, er oplysninger om forældre ikke altid registreret og vil derfor ikke fremgå af attesten.

Navn:

 • Her vises det sidst registrerede navn samt dato og myndighed for denne registrering i Personregistret.
 • Det er det juridiske navn, der vises. Et evt. adresseringsnavn vil ikke fremgå af personattesten, da adresseringsnavnet er ikke et navn, der bæres efter navnelovens regler. Du kan læse mere om adresseringsnavne på www.ast.dk eller www.retsinfo.dk
 • Myndighed for navneregistreringen er det sogn, i hvilket du havde folkeregisteradresse på tidspunktet for registreringen. Hvis du er født i Sønderjylland er myndigheden den kommune, hvori du er fødselsregistreret.

Civilstand:

 • Her vises oplysninger om aktuelle civilstand samt dato og myndighed for denne registrering. Oplysningerne om civilstand vises kun for personer, der er 18 år eller derover, medmindre civilstanden er andet end ’ugift’.
 • Hvis personattesten udskrives på en afdød person, og civilstanden således er ’død’, vil myndigheden for registreringen i langt de fleste tilfælde være ’digital indberetning’. Dette skyldes, at dødsfaldet er indberettet digitalt af sundhedsmyndighederne.
 • Hvis du har en ægtefælle, vises navnet på vedkommende.
 • Hvis personattesten udskrives på en afdød person vil navnet på en tidligere ægtefælle vises.

Død:

 • Afdødes bopælssogn er begravelsesmyndighed og dermed myndighed for registreringen. Hvis afdøde var uden dansk bopæl, vil det være sognet, hvori dødsfaldet er sket, der er begravelsesmyndighed.
 • Hvis dødsfaldet er sket i udlandet, vil landets navn fremstå som myndighed for registreringen. Denne oplysning er registreret af folkeregistret.
 • Begravelsesstedet vil være kirkegården, hvis det er i Danmark. Hvis afdøde er begravet i udlandet, vil landets navn fremgå.

 

Fejl i dine data:

Hvis du mener, at der er fejl i dine data, skal du rette henvendelse til dit bopælssogn, eller den myndighed, der har konstateret eller registreret oplysningen, f.eks. kommunen eller Statsforvaltningen. Du skal fremvise nødvendig dokumentation for at få rettet en fejl.

Dit bopælssogn kan vejlede dig om, hvorvidt fejlen kan skyldes, at dine oplysninger ikke er verificerede – dvs. at oplysningerne fra papirkirkebøgerne ikke over bekræftede i det elektroniske Personregister og CPR. Hvis dette er tilfældet, vil bopælssognet sørge for, at der vil ske en verificering af dine oplysninger.

Hvis der ud for en oplysning står: ’Ukendt Myndighed’ skyldes det enten, at myndighedsfeltet først er indført efter det tidspunkt, hvor oplysningen er registreret i systemet, eller at oplysningen ikke er verificeret eller dokumenteret.

Du kan finde kontaktoplysninger til dit bopælssogn på www.sogn.dk