Personattest

Personattesten er en attest, der bekræfter oplysninger af civil karakter, der på tidspunktet for udskriftet, er registreret om dig som borger i Personregistret og Det Centrale Personregister/CPR.

Derfor vil attesten indeholde flere oplysninger, efterhånden som der bliver registreret mere på en borger. Eksempelvis vil en personattest udstedt på et nyfødt barn, der endnu ikke har fået navn, kun indeholde oplysninger om fødsel og forældre, mens en personattest på en ældre afdød borger også vil indeholde oplysninger om navn, civilstand og dødsfald/begravelse.

Personattestens oplysninger er som ovenfor nævnt altid de senest registrerede oplysninger. Har du brug for at dokumentere tidligere registrerede forhold, f.eks. hvilke navne du tidligere har båret, skal du bruge en registerindsigt.

Har du brug for en Personattest, har du følgende muligheder:

 • Du kan henvende dig personligt til en personregisterfører i enten et sogn eller i Sønderjylland til en kommune. Husk at medbringe billed-ID. Her kan du få udskrevet din Personattest på attestpapir, og attesten vil blive stemplet og underskrevet.
 • Du kan vælge at få tilsendt personattesten til din E-boks, så du har mulighed for selv at printe den ud. Det vil fremgå af attesten, hvilken personregisterfører og myndighed, der har sendt din attest.

Du har mulighed for at få attesten på dansk eller dansk/engelsk.

Fejl i dine data:

Hvis du mener, at der er fejl i dine data, skal du rette henvendelse til dit bopælssogn, eller den myndighed, der har konstateret eller registreret oplysningen, f.eks. kommunen eller Statsforvaltningen. Du skal fremvise nødvendig dokumentation for at få rettet en fejl.

Dit bopælssogn kan vejlede dig om, hvorvidt fejlen kan skyldes, at dine oplysninger ikke er verificerede – dvs. at oplysningerne fra papirkirkebøgerne ikke over bekræftede i det elektroniske Personregister og CPR. Hvis dette er tilfældet, vil bopælssognet sørge for, at der vil ske en verificering af dine oplysninger.

Hvis der ud for en oplysning står: ’Ukendt Myndighed’ skyldes det enten, at myndighedsfeltet først er indført efter det tidspunkt, hvor oplysningen er registreret i systemet, eller at oplysningen ikke er verificeret eller dokumenteret.

Du kan finde kontaktoplysninger til dit bopælssogn på www.sogn.dk

Forklaring til data:

Her kan du læse om, hvordan personattesten fungerer og hvilke oplysninger, der fremgår af personattesten.

Fødsel:

Fødselsregistreringssted:

 • Hvis du er født før 1.januar 1978 er det sognet, hvor fødslen fandt sted (hændelsessognet), men hvis du er født efter 1.januar 1978 er det sognet, i hvilket din mor havde folkeregisteradresse på tidspunktet for fødslen (bopælssognet).
 • Såfremt du er født i Sønderjylland, er det kommunen, i hvilken din mor havde folkeregisteradresse på tidspunktet for fødslen.
 • Hvis dit fødselsregistreringssted eller din fødselsregistreringsmyndighed har ændret navn eller kommunetilhørsforhold, er dette tillige blevet ændret i CPR/Personregistret, således at stednavn og myndighedsnavn fremstår med de aktuelle navne. Dette sker f.eks. ved kommunesammenlægninger og sammenlægninger af sogne.
 • Hvis du er født i udlandet, vil det pågældende land være registreret som fødselsregistreringssted. Oplysningerne vil som oftest være tilført af folkeregistret.
 • For at kunne få disse oplysninger vist på en personattest kræves det, at oplysningerne er verificerede.

Fødested:

 • Oplysninger om fødested vil fremgå, såfremt du er født i Danmark efter 2002.

Forældre:

 • Forældreoplysningerne er registreret ved, at der er i forbindelse med fødslen (i Danmark) eller ved adoption er knyttet en mor og evt. en far/medmor til barnet via forældrenes personnumre.
 • Fødselsregistreringsstedet ( som oftest mors boplssogn på fødselstidspunktet) eller statsforvaltningen er myndighed for disse oplysninger.
 • Forældreoplysninger vises kun på personattesten, hvis oplysningerne er verificerede af den myndighed, der har registreret dem.
 • Er du født i udlandet, er oplysninger om forældre ikke altid registreret og vil derfor ikke fremgå af attesten. Det er oftest indrejsekommunen, der er myndighed for registrering af disse oplysninger.

Navn:

 • Her vises det sidst registrerede navn samt dato og myndighed for denne registrering i Personregistret.
 • Det er det juridiske navn, der vises. Et evt. adresseringsnavn vil ikke fremgå af personattesten, da adresseringsnavnet er ikke et navn, der bæres efter navnelovens regler. Du kan læse mere om adresseringsnavne på www.ast.dk eller www.retsinfo.dk
 • Myndighed for navneregistreringen er det sogn, i hvilket du havde folkeregisteradresse på tidspunktet for registreringen. Hvis du er født i Sønderjylland er myndigheden den kommune, hvori du er fødselsregistreret.

Civilstand:

 • Her vises oplysninger om aktuelle civilstand samt dato og myndighed for denne registrering. Oplysningerne om civilstand vises kun for personer, der er 18 år eller derover, medmindre civilstanden er andet end ’ugift’.
 • Hvis personattesten udskrives på en afdød person, og civilstanden således er ’død’, vil myndigheden for registreringen i langt de fleste tilfælde være ’digital indberetning’. Dette skyldes, at dødsfaldet er indberettet digitalt af sundhedsmyndighederne.
 • Hvis du har en ægtefælle, vises navnet på vedkommende.
 • Hvis personattesten udskrives på en afdød person vil navnet på en tidligere ægtefælle vises.

Død:

 • Afdødes bopælssogn er begravelsesmyndighed og dermed myndighed for registreringen. Hvis afdøde var uden dansk bopæl, vil det være sognet, hvori dødsfaldet er sket, der er begravelsesmyndighed.
 • Hvis dødsfaldet er sket i udlandet, vil landets navn fremstå som myndighed for registreringen. Denne oplysning er registreret af folkeregistret.
 • Begravelsesstedet vil være kirkegården, hvis det er i Danmark. Hvis afdøde er begravet i udlandet, vil landets navn fremgå.

Eksempler på personattest